Privacy

Een veilige verwerking van persoonsgegevens.
Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke Tegelwerken Schmit met maatschappelijke zetel te Pikkeriestraat 27 2811 Mechelen, met ondernemingsnummer BE 0668.500.442

1. Welke gegevens?
Uw verzamelde gegevens zijn minimaal uw identiteitsgegevens, uw correspondentieadres, gegevens over uw bestaansmiddelen (inkomen en vermogen) en dit voor alle meerderjarige leden van het gezin, evenals alle gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de taken die verder worden vermeld.

De gegevens worden verzameld en gebruikt met uw toestemming in overeenstemming met de Europese en Belgische wetgeving rond gegevensbescherming.

2. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?
In het kader van de opdracht tot de aankoop die u wenst toe te vertrouwen aan Tegelwerken Schmit, moet deze een zekere hoeveel informatie van en over u verwerken. Deze informatie is noodzakelijk om de opdracht te vervullen. Uw verzamelde gegevens kunnen ook gebruikt worden om (een) andere opdrachten te realiseren die noodzakelijkerwijs nauw verbonden zijn met uw opdracht.

De persoonsgegevens van onze cliënten worden enkel verwerkt in het kader van de opdrachten die aan Tegelwerken Schmit worden toevertrouwd. Alle gegevens vallen bovendien onder het beroepsgeheim en verlaten het kantoor niet.

3. Hoe worden mijn gegevens bewaard?

Uw gegevens worden opgeslagen in de vorm van een papieren en elektronisch bestand..

Als uw gegevens gedeeld moeten worden voor de verwerking/opvolging van uw dossier, gebeurt dit via een beveiligd elektronisch systeem voor informatie uitwisseling en/of via gerechtelijke procedure via E-deposit/DPA elektronisch systeem.

Tegelwerken Schmit bewaart de persoonsgegevens van de verschillende partijen minstens gedurende de looptijden van de opdrachten die haar worden toevertrouwd. Als uw dossier eenmaal wordt afgesloten worden uw gegevens minimaal tien jaar bewaard, te rekenen vanaf het einde van het project of einde van de aankoop.

Tegelwerken Schmit bevestigt dat deze verwerking van persoonsgegevens zich zal beperken tot wat nodig is binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen.

4. Veiligheidsmaatregelen

Tegelwerken Schmit heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

5. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De werknemers van Tegelwerken Schmit hebben toegang tot uw dossier, zodat zij uw dossier indien nodig, kunnen behandelen.

6. Rechten van de cliënten:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Tegelwerken Schmit van uw persoonsgegevens maakt.

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Tegelwerken Schmit. Daarnaast hebt u steeds het recht om Tegelwerken Schmit te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Tegelwerken Schmit in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Tegelwerken Schmit daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@tegelwerkenschmit.be of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

6.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door Tegelwerken Schmit evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.7 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commissie@privacycommission.be;

7. Uitzonderingen op rechten als cliënt

Uw recht om geïnformeerd te worden geldt niet wanneer u reeds over deze informatie beschikt (of redelijkerwijze kan beschikken), indien deze gegevens vertrouwelijk moeten blijven en wanneer het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanningen zou vergen, in het bijzonder bij verwerking met het oog op activering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.

Uw recht om uw gegevens aan te passen en/of te verwijderen geldt niet wanneer een wettelijke verplichting noopt tot het bewaren van deze gegevens of wanneer de gegevens nodig zijn voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

8. Cookies

Het surfen op de website van Tegelwerken Schmit kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

9. Wijzigen

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen. (Laatst bijgewerkte versie: 18/10/2021)

Neem vrijblijvend contact op

Vraagt jouw woning om een nieuwe vloer of wil je je verouderde badkamer in een nieuw, hedendaags kleedje steken? Neem contact op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Tegelwerken Schmit |  BE 0668.500.442 |  Privacybeleid |  Pikkeriestraat 27 2811 Mechelen |  By Publiplus